POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO (WING & VOLCANO)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką Prywatności”) Sklepu Internetowego oferującego urządzenia VOLCANO i WING (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”), dostępnego pod adresem: eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem).

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) jest Spółka VTS Plant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144190; NIP: 8441766497; REGON: 790306023; o kapitale zakładowym: 1.101.500,00 PLN (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset złotych), wpłaconym w całości (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: eshop@vtsgroup.com) (zwana dalej „Administratorem”), będący jednocześnie Sprzedawcą Sklepu Internetowego.

 3. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji w szczególności danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (Zob. Pkt V Polityki Prywatności).

 4. Dane osobowe Użytkownika Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Użytkownikiem” lub „Kupującym”) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. Nr 1219 z późn. zm, dalej także jako „UŚUDE”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „danymi osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.) 

 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: (a) zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; (b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator zamieszcza także na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

 6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Kupujący, Usługa Elektroniczna, Użytkownik, Usługodawca) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Ogólnych Warunkach Sprzedaży oraz Regulaminie Sprzedaży dostępnymi pod następującymi adresami : https://eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl/content/21-regulamin-sprzedazy, dalej zwanych „Regulaminem Sklepu Internetowego”. 

 7. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką prywatności  a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką prywatności a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym) informacją, którą Kupujący powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Kupujących przez Administratora:

 1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;

 2. marketing bezpośredni własnych Produktów Administratora.

 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Kupujących w Sklepie Internetowym:

 1. W stosunku do Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W stosunku do Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących korzystających ze Sklepu Internetowego: 

 1. imię i nazwisko; 

 2. adres poczty elektronicznej; 

 3. numer telefonu kontaktowego; 

 4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

 5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). 

W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego Sklepu Internetowego, na przykład do złożenia przez Kupującego Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta, zamówienia newslettera (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług). 

 2. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności) w Regulaminie Sklepu Internetowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy (Umowy Sprzedaży, Umowy o Świadczenie Usług), której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, jak też wypełnianie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, jakim jest wykonanie ww. umowy. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Produktów Administratora podstawą takiego przetwarzania jest: uprzednia wyraźna zgoda Kupującego.

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym np. do otrzymywania informacji, które dane są przetwarzane) oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: 

 1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, 

 2. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

 3. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 4. prawo do przeniesienia danych do innego administratora jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy lub zgody osoby.

 1. W przypadku udzielenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 2. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Kupującego w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do 

 1. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do 

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt I. 2 niniejszej Polityki Prywatności.

 

 1. PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

 1. Pliki cookies (zwane„ciasteczkami” lub „cookies”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym za zgodą Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. na: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 2. W ramach Sklepu Internetowego zastosowane są pliki cookies „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 1. identyfikacji Kupujących jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i ujawniania, że są zalogowani;

 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Kupujących (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 1. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego, "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich wymagań i zainteresowań.

 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

 3. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w pkt V ust. 6-7 niniejszej Polityki Prywatności. Administrator informuje, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 4. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl

 5. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

  1. Internet Explorer (https://support.microsoft.com/kb/196955/pl

  2. Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  3. Chrome(https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)

  4. Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).

 1. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep Internetowy – zgoda taka może być wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

 2. Administrator zwraca uwagę, iż dostawcy usług mogą posiadać swoje polityki prywatności i polityki odnoszące się do plików cookies. Sugerujemy zapoznanie się z nimi. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 3. Użytkownik może zamówić subskrypcję newslettera.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 1. Administrator może w przyszłości aktualizować i zmienić Politykę prywatności, m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

 2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki. 

 1. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 2. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 05.12.2019 r.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU

ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane także „OWS”), określają zasady dokonywania zakupów od Sprzedawcy za pośrednictwem prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego oferującego urządzenia VOLCANO i WING (dalej: „Produkty”) dostępnego pod adresem: eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” lub jako „E-sklep”). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży E-sklepu.

 2. Niniejsze OWS dotyczą i obowiązują wyłącznie Przedsiębiorców. Nie dotyczą one Konsumentów. Konsumenci proszeni są o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Sprzedaży. 

 3. Sprzedaż detaliczna Produktów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl prowadzona jest przez VTS Plant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144190; NIP: 8441766497; REGON: 790306023; o kapitale zakładowym: 1.101.500,00 PLN (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset złotych), wpłaconym w całości (zwana dalej w zależności od kontekstu „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”). 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: eshop@vtsgroup.com

 1. Niniejsze OWS można nieodpłatnie pobrać w formacie pdf pod adresem https://eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl/content/21-regulamin-sprzedazy także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści OWS za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Kupujący. W szczególności Kupujący mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać OWS ze strony E-sklepu jako plik w formacie pdf, zapisywać OWS na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

 

§ 1 DEFINICJE

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego związane z zawieraniem umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.  1219 z późn. zm, dalej także jako „UŚUDE”). 

 2. Kupujący (Przedsiębiorca, Usługobiorca) - tj. nabywca będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych według porządku prawnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dokonujący w Sklepie Internetowym zakupu bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności nabywcę, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym zaznaczył opcję „Firma”.

 3. Państwa Dostawy – państwa, do których możliwa jest dostawa Produktu/Produktów: Polska, Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Francja, Szwecja, Dania, Austria, Belgia (wyłącznie w części europejskiej tych państw, tj. z wyłączeniem terytoriów zamorskich itp.)

 4. Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie Internetowym.

 5. Konto – podstrona Sklepu internetowego dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu Internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

 6. Produkt (Produkty) – rzecz ruchoma w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej z asortymentu Sprzedawcy dostępnego w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, która wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Kupującego zapłaty na rzecz Sprzedawcy całości ceny wskazanej przy zamawianym Produkcie oraz z pokryciem przez Kupującego kosztów przesyłki zamówionego Produktu.

 8. Serwis (E-sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje zakupu Produktów.

 9. Strona lub Strony – Sprzedawca/Usługodawca lub Kupujący/Usługobiorca.

 10. Informacje handlowe – informacje o Produktach wyświetlane w Sklepie Internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Produktu, na etapie przed dodaniem Produktu do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 14 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r (Dz.U. 1997 Nr 45, poz. 286 z póź. zm), a także art. 66 Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

 11. Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Kupującemu po dodaniu Produktu do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 13. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Serwisu, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

 14. Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym, przy czym zaznaczenie zgody na treść niniejszego OWS i Polityki prywatności oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę faktur drogą elektroniczną, zgodnie z treścią OWS i jest niezbędne do rejestracji a wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną - fakultatywne i nie wpływa na możliwość rejestracji w Serwisie i składania Zamówień.

 

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art 14 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja z dnia 11 kwietnia 1980 roku) i art. 66 Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 5. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym są cenami netto podanymi w złotych polskich (do których należy doliczyć podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztu transportu Produktów do miejsca wskazanego przez Kupującego. Koszt transportu uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy Produktu, na etapie uzupełniania Formularza Zamówienia. 

 6. Cena Produktu prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem Produktu do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny Produktu po dodaniu Produktu do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo aktualne promocje. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania Produktów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

 7. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem dokonania płatności kartą płatniczą, kartą kredytową lub przelewem bankowym, której wykonanie potwierdzone zostanie przez operatora płatności.

 8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia lub realizacji Zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:

 1. Realizacja Zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy systemu komputerowego Sklepu Internetowego,

 2. Dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe, niepełne lub niedokładne i mimo podjęcia próby nie udało się Sprzedawcy tych danych ustalić,

 3. Adres dostawy Produktu nie znajduje się na terytorium Państw Dostawy;

 4. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych według porządku prawnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem lub nie wyraził zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych wymaganym w OWS.

 5. Zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jego złożenia.

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od złożenia Zamówienia, poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji części lub całości Zamówienia z przyczyn określonych w ust. 8 na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia, chyba że zachodzą przyczyny z ust. 8 (b). W takim przypadku Kupujący może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. 

 2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z Zamówienia w trybie określonym w ust. 9 lub niemożliwości realizacji Zamówienia w całości, jeżeli Kupujący dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie ma zostać zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Sprzedawca uprawniony jest do wysyłania faktur drogą elektroniczną na adres email podany w polu adres poczty elektronicznej na etapie zakładania Konta. Kupujący może zmienić ww. adres na dowolny inny.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest:

 1. zapoznanie się z niniejszymi OWS, a także wyrażenie akceptacji ich postanowień;

 2. wyrażenie akceptacji, że Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty;

 3. prawidłowe, kompletne wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez:

 1. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Produktu, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego;

 2. dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Produktów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym.

 3. podanie danych indywidualizujących oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe; w wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy z powodu podania błędnych lub niedokładnych danych, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 1. zaznaczenie Klauzul potwierdzających zapoznanie się i akceptację OWS oraz Polityki prywatności, oznaczającą także zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Kupujący nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul.

 2. zapoznanie się przez Kupującego z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt (a)-(d) oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

 3. potwierdzenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 1. W celu umożliwienia Kupującemu zapoznania się z ostatecznym brzmieniem Umowy Sprzedaży, która zostanie zawarta z Kupującym po kliknięciu przezeń przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w szczególności w celu umożliwienia Kupującemu wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez niego danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie jego danych, Kupujący powinien kliknąć na przycisk – „Dalej – Podsumowanie Zamówienia”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania zamówienia” przestaje wiązać Sprzedawcę z chwilą zamknięcia przez Kupującego strony internetowej Sklepu internetowego bez kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Kupującego zmian w treści Oferty.

 2. Do chwili kliknięcia przez Kupującego przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Kupujący może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu Produktu i zrezygnować z zakupu Produktu.

 3. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

 1. potwierdzenie przez Kupującego prawidłowości danych Kupującego,

 2. potwierdzenie przez Kupującego otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Kupującego ze Sprzedawcą skutecznej prawnie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

 1. Z chwilą kliknięcia przez Kupującego na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Kupującego jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży. Niezależnie od powyższego, warunki Umowy Sprzedaży zaakceptowane przez Kupującego, są dostępne dla Kupującego w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Kupującego. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania Umowy Sprzedaży, Sprzedawca sugeruje skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Kupującego.

 2. Możliwe jest także złożenie Zamówienia drogą mailową bądź telefoniczną przy uwzględnieniu wszystkich warunków, w tym podania wszystkich ww. informacji i złożeniu wszystkich koniecznych oświadczeń woli lub wiedzy, o których mowa w ust. 1 pkt (a) - (e), skutkujących zawarciem Umowy Sprzedaży. 

 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzanie jego danych jest konieczne do realizacji umowy i niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy i ich przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego.

 4. W każdym przypadku Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności, która znajduje się https://eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl/content/21-regulamin-sprzedazy.  

§ 4  KOSZTY TRANSPORTU. TERMIN REALIZACJI I WYSYŁKI. 

 

 1. Produkt zostanie dostarczony w wybrany przez Kupującego  w Formularzu Zamówienia (a) sposób transportu oraz (b) w miejsce dostawy.

 2. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 (c) OWS.

 3. Z uwagi na specyfikę Produktów, są one dostarczane wyłącznie za pomocą wyspecjalizowanych firm transportowych.

 4. Przesyłka zawierająca zamówione Produkty dostarczona jest zgodnie z terminem podanym podczas zatwierdzenia Zamówienia, po określeniu adresu dostawy. Jest to orientacyjny czas dostawy. Z uwagi na płatność kartą płatniczą, kartą kredytową lub przelewem bankowym do czasu dostawy podanego na stronach Sklepu Internetowego, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle do 2 (dwóch) dni roboczych).

 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu dostępnym w Sklepie Internetowym. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu. Finalna wysokość kosztów transportu będzie stanowić wynik kalkulacji Zamówienia, uwidoczniony przed jego złożeniem – Kalkulacja ta uwzględnia ciężar i wymiary Produktu oraz miejsce dostawy. 

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 

 1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest zindywidualizowany dowód zakupu tj. faktura VAT.

 2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zamówiony Produkt:

 1. Kartą płatniczą online – płatność karta płatniczą lub kredytową za pośrednictwem PayPal.

 2. Przelewem bankowym – na wskazany przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu Zamówienia  numer rachunku bankowego.

 3. Szybkim przelewem elektronicznym (obsługiwanym przez operatora Przelewy24.pl)

 4. Płatnością ratalną (obsługiwaną przez operatora Przelewy24.pl)

 1. Z uwagi na płatność kartą płatniczą lub kredytową rachunek bankowy Kupującego, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularze. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Na wyraźne życzenie Kupującego i bez żadnych dodatkowych opłat, Sprzedawca wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.

§ 6 DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTU.

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Państw Dostawy (wyłącznie w części europejskiej tych państw, tj. z wyłączeniem terytoriów zamorskich itp.).

 2. Przed odebraniem przesyłki zawierającej Produkty z Zamówienia od doręczającej firmy transportowej Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki. Kupujący powinien sporządzić w obecności doręczającego przesyłkę zawierającą Produkty z Zamówienia protokół szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki i skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może co do zasady mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego.

 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Przedsiębiorca, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę Sprzedaży ma prawo do odstąpienia od Umowy jedynie w przypadku gdy naruszenie przez Sprzedawcę zobowiązań umownych ma charakter istotny.

 

 1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, za istotne naruszenie zobowiązań Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę uważa się: brak dostawy Produktu w terminie, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu na dostawę, dostarczenie Produktu wadliwego, bądź niekompletnego w sposób uniemożliwiający wykorzystanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy:

 1. Produktów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie Internetowym.

 2. Produktów objętych promocją lub stanowiących nagrodę w ramach promocji, w stosunku do których prawo odstąpienia od umowy zostanie wyłączone przez Sprzedawcę w opisie warunków danej promocji.

 3. Produktów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone

 1. Przedsiębiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży składając w terminie 14 dni stosowne oświadczenie na piśmie. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym, a jego bieg rozpoczyna się od dnia następnego po upływie dodatkowego terminu dostawy, o którym mowa w ust.2 lub dnia spisania protokołu szkody wraz z potwierdzeniem stanu przesyłki, o którym mowa w § 6 ust. 2.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną na adres eshop@vtsgroup.com, lub pisemnie na adres siedziby VTS Plant Sp. z o.o. (Aleja Grunwaldzka 472 A, kod pocztowy: 80-309 Gdańsk, Polska), przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych OWS.

 3. Zwracany na skutek odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produkt powinien być odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria winny być nieuszkodzone oraz nie nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy VTS Plant Sp. z.o.o., Prologis Park Nadarzyn, Aleja Kasztanowa 160, kod pocztowy: 05-831 Młochów. Sprzedawca zapewnia także możliwość zwrotu Produktu za pośrednictwem wysłanej do Kupującego firmy transportowej.

 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do OWS) oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sprzedawca ma zwrócić kwotę zapłaconą za Produkt i koszty jego dostarczenia do Kupującego z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 6. Do Produktów zwracanych w ramach reklamacji, zamiast procedury określonej powyżej, ma zastosowanie § 8.

 

§ 8 PROCEDURA REKLAMACJI 

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć/wydać Przedsiębiorcy Produkty niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych Produktów niepełnowartościowych, w stosunku do których złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na otrzymanie Produktu niepełnowartościowego i z tej przyczyny podlegającego przecenie.

 2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eshop@vtsgroup.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: VTS Plant Sp. z o.o. Aleja Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk.

 3. Reklamacje dotyczące brakujących Produktów lub ich uszkodzeń należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

 4. Reklamowane Produkty należy dostarczyć do Sprzedawcy wraz z wypełnionym „Protokołem reklamacji/zwrotu” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszych OWS. „Protokół reklamacji/zwrotu” Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej pod adresem https://eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl/content/21-regulamin-sprzedazy. Przesyłkę z Produktem podlegającym reklamacji należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA/ZWROT TOWARU” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: VTS Plant Sp. z o.o., Prologis Park Nadarzyn, Aleja Kasztanowa 160, kod pocztowy: 05-831 Młochów. Sprzedawca zapewnia także możliwość reklamacji/zwrotu Produktu za pośrednictwem wysłanej do Kupującego firmy transportowej na koszt Kupującego.

 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Przedsiębiorcy, ustosunkuje się do otrzymanego od Przedsiębiorcy zgłoszenia reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. Koszty przesyłki reklamowanego/zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki nie większe jednak niż koszt standardowej przesyłki.

 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca niezwłocznie wymienia uszkodzony Produkt na nowe urządzenie i dostarcza go Kupującemu na wskazany przez niego adres. 

 

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących za pośrednictwem Sklepu internetowego w związku wykonaniem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.

 2. Dane Przedsiębiorców wykorzystywane są w celu wykonania Umowy Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za transport zakupionych Produktów do Kupującego. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS zastosowanie mają przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r (Dz.U. 1997 Nr 45, poz. 286 z póź. Zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian w niniejszych OWS oraz Polityce Prywatności, jednakże Kupujący będzie związany tymi zapisami, które obowiązywały w momencie złożenia Zamówienia.

 4. Brak podjęcia przez Sprzedawcę niezwłocznych działań prawnych na wypadek naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę jego praw.

 5. Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem opublikowania.

 6. Data opublikowania Ogólnych Warunków Sprzedaży 05.12.2019 r.  

 

Niniejsze OWS stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Załącznik nr 1 do OWS

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Kupującego

VTS Plant Sp. z o.o.

Adres siedziby: Aleja Grunwaldzka 472 A,

80-309 Gdańsk

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z § 7 ust. 1 i ust. 4 OWS odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów marki VTS:

 • VOLCANO (szt.) nr seryjny*_________________________________________________

 • WING (szt.) nr seryjny*_________________________________________________

 • Automatyka (szt.)___

 • Konsola (szt.)

zawartej dnia ______________________** z datą odbioru______________________

ID Palety: 229_________________________________________________________

Proszę o zwrot ceny zakupu _________zł (słownie: _____________________złotych …/100) przelewem _________ na rachunek bankowy prowadzony przez _______________ o numerze:_________________________.

Zwracam Produkty w stanie niezmienionym.

________________________

podpis Kupującego

* VOLCANO: VR1-RR/xxxxx, VR2-RR/xx…, VRMINI-RR/xx… WING: WHN100-RR/xxxxx, WHN150-RR/xx…, WHN200-RR/xx…, EHN100-RR/xx…, EHN150- RR/xx…, EHN200-RR/xx…,

**prosimy o załączenie kopii dowodu zakupu

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży określa zasady dokonywania zakupów od Sprzedawcy za pośrednictwem prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego oferującego urządzenia VOLCANO i WING dostępnego pod adresem: eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” lub jako „E-sklep”). Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Sprzedaży E-sklepu.

 2. Niniejszy Regulamin dotyczy i obowiązuje wyłącznie Konsumentów. Nie dotyczy on przedsiębiorców. Przedsiębiorcy proszeni są o zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 3. Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Sprzedaż detaliczna Produktów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl prowadzona jest przez VTS Plant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144190; NIP: 8441766497; REGON: 790306023; o kapitale zakładowym: 1.101.500,00 PLN (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset złotych), wpłaconym w całości, (zwana dalej w zależności od kontekstu „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”). Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: eshop@vtsgroup.com

 5. Niniejszy Regulamin można przed zawarciem umowy nieodpłatnie pobrać w formacie pdf pod adresem https://eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl/content/21-regulamin-sprzedazy także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony E-sklepu jako plik w formacie pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

 

§ 1 DEFINICJE

 

 1. Regulamin sprzedaży, Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w Dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego z dnia 8 czerwca 2000 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 178, str. 1) oraz w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm, dalej także jako „UŚUDE”). 

 2. Kupujący (Konsument, Konsumenci, Usługobiorca, Usługobiorcy) – nabywca będący konsumentem, czyli osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, handlową, zawodową, bądź rzemieślniczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych według porządku prawnego państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (konsument w rozumieniu art. 2 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 304, str. 64), dalej jako „Dyrektywa”, a także w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), będący także Usługobiorcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Państwa Dostawy – państwa, do których możliwa jest dostawa Produktu/Produktów: Polska, Wielka Brytania, Irlandia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia, Francja, Szwecja, Dania, Austria, Belgia, Norwegia (wyłącznie w części europejskiej tych państw, tj. z wyłączeniem terytoriów zamorskich itp.)

 4. Produkt (Produkty) – rzecz ruchoma w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej z asortymentu Sprzedawcy dostępnego w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Produktów za zapłatą ceny powiększonej o koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa , która wiąże się z obowiązkiem dokonania przez Kupującego zapłaty na rzecz Sprzedawcy całości ceny wskazanej przy zamawianym Produkcie oraz z pokryciem przez Kupującego kosztów przesyłki zamówionego Produktu.

 6. Serwis (E-sklep, Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem eshop.vtsgroup.com/service, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje zakupu Produktów.

 7. Strona lub Strony – Sprzedawca/Usługodawca lub Kupujący/Usługobiorca.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Serwisu, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

 10. Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego na etapie rejestracji w Sklepie Internetowym, przy czym zaznaczenie zgody na treść niniejszego Regulaminu Sprzedaży i Polityki prywatności, oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie przez Sprzedawcę faktur drogą elektroniczną, zgodnie z treścią Regulaminu i jest niezbędne do zawarcia Umowy (z rejestracją i bez rejestracji), zaś zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną ma charakter fakultatywny i nie wpływa na możliwość zawarcia Umowy (z rejestracją lub bez rejestracji).

 

§ 2 ZASADY OGÓLNE 

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wyrażenie akceptacji jego postanowień, zaznaczenie Klauzul niezbędnych do złożenia Zamówienia, a także wyrażenie akceptacji, że Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 2. Sklep Internetowy świadczy następujące usługi drogą elektroniczną: zawieranie Umów Sprzedaży on-line (w zakresie oferowanych Produktów), wysyłka newslettera.

 3. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności:

 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące: połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 mbits/ 512 kbits), 

 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Chrome, Opera Internet Explorer lub podobna, 

 3. posiadanie konta poczty elektronicznej. 

 1. Możliwe jest również korzystanie z usług E-sklepu za pośrednictwem przeglądarek internetowych zainstalowanych w urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itp.). Usługodawca uprzedza, że korzystanie z Internetu może wiązać się z naliczeniem przez operatorów dodatkowych kosztów.

 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej E-sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową (Formularz Zamówienia).

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda prawdziwe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu lub adres e-mail oraz dokona skutecznych czynności w zakresie określonym w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy z powodu podania nieprawdziwych, błędnych lub niedokładnych danych lub mimo próby skontaktowania się przez Sprzedawcę nie udało się tych danych ustalić, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Kupujący akceptuje, że przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej Umowy Sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w Zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzanie jego danych w zakresie danych osobowych i adresu jest konieczne do realizacji Umowy i niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy i ich przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego.

 8. W każdym przypadku Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 9. Kupujący proszony jest o zaznajomienie się z Polityką Prywatności, która znajduje się pod adresem https://eshop.vtsgroup.com/service-pl/content/21-regulamin-sprzedazy.

 10. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia, Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf wedle stanu na dzień złożenia Zamówienia. Do czasu otrzymania potwierdzenia Kupujący może anulować Zamówienie.

 11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem dokonania płatności kartą płatniczą, kartą kredytową, szybkim przelewem bankowym, blikiem, płatnością ratalną lub przelewem bankowym, której wykonanie potwierdzone zostanie przez operatora płatności.

 12. Sprzedawca może odmówić przyjęcia lub realizacji Zamówienia w całości lub w części z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:

 1. realizacja Zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy Sklepu Internetowego;

 2. dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe, niepełne lub niedokładne i mimo podjęcia próby nie udało się Sprzedawcy tych danych ustalić;

 3. adres dostawy nie znajduje się na terytorium Państw Dostawy;

 4. osoba składająca Zamówienie nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 3 ust 7 zd. 1 Regulaminu;

 5. Zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia jego złożenia.

 1. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji części lub całości Zamówienia z przyczyn określonych w ust. 12 na adres poczty elektronicznej Kupującego, chyba że zachodzą przyczyny z ust. 12(b). W takim przypadku Kupujący może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.

 2. W przypadku anulowania przez Kupującego Zamówienia w trybie określonym w ust. 13 lub niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, w szczególności, z przyczyn wskazanych w ust. 12, jeżeli Kupujący dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt/Produkty z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy Zamówienie ma zostać zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§ 4 KOSZTY TRANSPORTU. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 

 1. Produkt zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

 2. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić, z zastrzeżeniem § 3 ust. 12 niniejszego regulaminu.

 3. Z uwagi na specyfikę Produktów, są one dostarczane wyłącznie za pomocą wyspecjalizowanych firm transportowych.

 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym podczas zatwierdzenia Zamówienia, po określeniu adresu dostawy. Jest to orientacyjny czas dostawy. Z uwagi na płatność kartą płatniczą, kartą kredytową lub przelewem bankowym do czasu podanego na stronach Serwisu, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle do 2 dni roboczych).

 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu dostępnym na E-sklep. Wysokość kosztów transportu uzależniona jest od rodzaju transportu, zaś finalna wysokość kosztów dostawy będzie stanowić wynik kalkulacji Zamówienia, uwidoczniony przed jego złożeniem, uwzględniającej ciężar i wymiary Produktu/Produktów oraz miejsce dostawy.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 

 1. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest imienny dowód zakupu tj. faktura lub paragon.

 2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zamówiony Produkt:

 1. kartą płatniczą, kartą kredytową online za pośrednictwem serwisu PayPal; lub 

 2. przelewem bankowym  – na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego.

 3. szybkim przelewem elektronicznym (obsługiwanym przez operatora Przelewy24.pl)

 4. płatnością ratalną (obsługiwaną przez operatora Przelewy24.pl)

 

 1. Z uwagi na płatność kartą płatniczą lub kredytową, rachunek bankowy Kupującego, do którego wydana została karta, zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

 2. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularze. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Na wyraźne życzenie Kupującego i bez żadnych dodatkowych opłat, Sprzedawca wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.

§ 6 DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTU. 

 

 1. Dostawy Produktów są realizowane na terytorium Państw Dostawy.

 2. Przed odebraniem przesyłki zawierającej Produkt/Produkty z Zamówienia od firmy transportowej zaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki. Zaleca się nadto sporządzenie - w obecności osoby doręczającej Produkt - protokołu szkody lub innego potwierdzenia stanu przesyłki. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, jednakże każda tego typu sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie. 

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupujący, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowę Sprzedaży ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym, a jego bieg rozpoczyna się od dnia następnego po dniu objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (podstawa prawna: art. 9 Dyrektywy oraz art. 27 i 28 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

 1. drogą elektroniczną na adres email:  eshop@vtsgroup.com, lub 

 2. pisemnie na adres siedziby VTS Plant Sp. z o.o.(Aleja Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, Polska),

przy czym sugerujemy wykorzystanie wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza można również pobrać na stronie E-sklepu,  a także skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683, późn. zm.). 

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia) otrzymanie oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Produktu zawartej w Sklepie Internetowym.

 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany na skutek odstąpienia od Umowy Produkt powinien być odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria winny być nieuszkodzone oraz nie nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Konsument powinien wybrać taki sposób przesyłki, aby Produkt dotarł do Sprzedawcy nieuszkodzony. Odesłanie Produktu wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez Konsumenta kosztów, które to koszty z uwagi na specyfikę Produktu i konieczność jego należytego zabezpieczenia mogą być wyższe niż przesłanie standardowej paczki pocztą. Sprzedawca sugeruje skorzystanie z usług firmy transportowej, o której mowa w ust. 10 poniżej. .

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów na następujący adres Sprzedawcy VTS Sp. z o.o., Prologis Park Nadarzyn, Aleja Kasztanowa 160, 05-831 Młochów.

 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Sprzedawca zwraca następujące koszty poniesione przez Konsumenta: płatność za Produkt/Produkty i koszty przesyłki do Konsumenta, z zastrzeżeniem, że gdy Konsument wybrał podczas składania Zamówienia sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 6. Z uwagi na specyfikę Produktów, w szczególności ich rozmiar, wagę i podatność na uszkodzenia przy nieprawidłowym transporcie, Sprzedawca sugeruje, aby Konsument w pierwszej kolejności przesłał mu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca sugeruje również, aby Konsument skorzystał z transportu zapewnianego przez Sprzedawcę, co jednak nie zwalnia Konsumenta z obowiązku poniesienia tych kosztów (informacja o tych kosztach dostępna jest na stronie E-sklep). Sprzedawca zwraca uwagę, iż zapewniany przez niego transport może być tańszy i bezpieczniejszy niż gdyby Konsument organizował go we własnym zakresie W razie chęci skorzystania przez Konsumenta z pomocy Sprzedawcy przy organizacji zwrotu Produktu i aby uzgodnić ze Sprzedawcą datę odbioru Produktu, prosimy o kontakt na adres email: eshop@vtsgroup.com lub pisemnie na adres siedziby VTS Plant Sp. z o.o. (Aleja Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, Polska).

 7. Dopuszcza się zwrot rzeczy równocześnie z odstąpieniem od umowy i bez skorzystania z możliwości odbioru Produktu bez Sprzedawcę. W takim przypadku Konsument do przesyłki zwrotnej powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu), oraz wskazać numer rachunku bankowego, na jaki Sprzedawca ma zwrócić płatności określone powyżej, jeśli nie zostały one już wcześniej przekazane. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, jeżeli zaś płatność była dokonana w inny sposób niż z wskazanego przez Konsumenta rachunku bankowego, zwrot będzie dokonany na numer rachunku wskazany przez Konsumenta do tego celu. 

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Do Produktów zwracanych w ramach reklamacji, zamiast procedury określonej powyżej, ma zastosowanie § 8 i § 9.

 

§ 8 PROCEDURA REKLAMACJI - RĘKOJMIA

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, w stosunku do których złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na otrzymanie Produktu niepełnowartościowego, z tej przyczyny podlegającego przecenie.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujacy może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

 2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, 

 3. data zawarcia Umowy Sprzedaży i/lub data złożenia Zamówienia,

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eshop@vtsgroup.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: VTS Plant Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, Polska.

 3. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń widocznych bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki należy zgłosić niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

 4. Zaleca się podanie przez Kupującego  opisie reklamacji: 

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

 2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

 3. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, oraz

 4. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.  Kupujący może również, ale nie musi skorzystać na potrzeby zgłoszenia reklamacji Produktu Protokołu reklamacji z Załącznika nr 2 do Regulaminu. 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561 2 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Kupujący obowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: VTS Plant Sp.z o.o., Prologis Park Nadarzyn, Aleja Kasztanowa 160, 05-831 Młochów. Celem usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się oznaczenie przesyłki słowem „REKLAMACJA”. Sprzedawca zwraca Kupującemu poniesione przez niego koszty dostarczenia Produktu, którego dotyczy reklamacja. 

 3. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów dostarczenia mu przez Kupującego Produktu na koszt Sprzedawcy znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce „Rękojmia/Reklamacja”. 

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Kupującego – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania wraz z Produktem, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie zgłoszone przez Kupującego uznano za uzasadnione.

 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca niezwłocznie wymienia uszkodzony Produkt na nowy i dostarczy go Kupującemu.  

 

§ 9 PROCEDURA REKLAMACJI - GWARANCJA

 

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na następujących zasadach.

 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć/wydać Kupującemu towary niewadliwe, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, w stosunku do których złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na otrzymanie Produktu niepełnowartościowego, z tej przyczyny podlegającego przecenie.

 3. W razie niezgodności towaru z Umową Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eshop@vtsgroup.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: VTS Plant Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk, Polska.

 4. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub ich uszkodzeń widocznych bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki należy zgłosić niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

 5. W przypadku otrzymania wadliwego i/lub niezgodnego z Zamówieniem Produktu Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę, który niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Jeżeli Sprzedawca nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy. Kupujący może także zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 6. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sprzedawcy wraz z wypełnionym „Protokołem reklamacji” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej pod adresem eshop.vtsgroup.com. Przesyłkę należy opatrzyć informacją: „REKLAMACJA” i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: VTS Plant Sp.z o.o., Prologis Park Nadarzyn, Aleja Kasztanowa 160, 05-831 Młochów. Kupujący może, ale nie musi użyć do zgłoszenia reklamacji Produktu Protokołu reklamacji z Załącznika nr 2. W takim jednak przypadku reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

 1. imię, nazwisko, adres do korespondencji, opcjonalnie adres e-mail Kupującego, 

 2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, 

 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Kupującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania wraz z Produktem, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie zgłoszone przez Kupującego uznano za uzasadnione.

 3. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty przesyłki Produktu, jeżeli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, albo żąda wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad, nie większe jednak niż najniższy koszt przesyłki dla dostawy tego rodzaju towarów.

 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca niezwłocznie wymienia uszkodzony Produkt na nowy i odsyła do Kupującego. 

 

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego w związku realizacją Zamówienia jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Zamówień, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Kupującego. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. Polityka prywatności, w tym informacje o plikach cookies stanowią Załącznik nr 3 i dostępne są tutaj.

 

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR. 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe postanowienia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Kupującego reklamacji spór nie został rozwiązany.

 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Kupujący będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

 3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Kupujący może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

 1. Skorzystanie z drogi pozasądowego rozwiązywania sporów nie wyłącza prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

 2. W przypadku powstania sporu Kupujący może dochodzić swych praw zarówno przed sądem w państwie, w którym Sprzedawca ma swoją siedzibę, lub przed sądem w państwie, w którym Kupujący ma miejsce zamieszkania.

§ 12 ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 2. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

 3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę jego dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 4. w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy. 

  1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Konsumenta. 

  2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Konsumentów którzy zawarli umowę o świadczenie usług, tj. posiadających Konto lub korzystających z newslettera, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Konsumenta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683, późn. zm.)) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1025 z póź. zm.. 

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania

 3. Data opublikowania regulaminu 05.12.2019 r.

 

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Kupującego

Adres zamieszkania

VTS Plant Sp. z o.o.

Aleja Grunwaldzka 472 A,

80-309 Gdańsk

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) o Prawach konsumenta /na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 304, str. 64)odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów marki VTS:,

 • VOLCANO (szt.) nr seryjny*_________________________________________________

 • WING (szt.) nr seryjny*_________________________________________________

 • Automatyka (szt.)

 • Konsola (szt.)

zawartej dnia ______________________, z datą odbioru ___________________

ID Palety: 229_____________________________________________________

Proszę o zwrot kwoty _________zł (słownie: _____________________złotych …/100) przelewem _________ na rachunek bankowy prowadzony przez _______________ o numerze:_________________________.

Zwrócę Produkt_____________________________________________________ w stanie niezmienionym.

________________________

podpis Kupującego

* VOLCANO: VR1-RR/xxxxx, VR2-RR/xx…, VRMINI-RR/xx… WING: WHN100-RR/xxxxx, WHN150-RR/xx…, WHN200-RR/xx…, EHN100-RR/xx…, EHN150- RR/xx…, EHN200-RR/xx…,

Załącznik nr 2 Protokół Reklamacji

Link do dokumentu znajdziesz tutaj